Sql Scripts – Delete all Tables, Procedures, Views and Functions

Trong môi trường chia sẻ MSSQL thường bạn không có quyền xóa một CSDL để tạo lại khi thấy nó không phù hợp. Lúc đó chúng ta thường ngay lập tức nghĩ đến giải pháp xóa hết các bảng (table), thủ tục (stored procedure)… để tạo lại dữ liệu mới. Trong trường hợp table, stored procedure của bạn quá nhiều (hàng trăm table chẳng hạn)  thì điều đó thật mất thời gian & nhàm chán.
 
Thật may mắn, MS cung cấp cho chúng ta những dòng lệnh trong Query để thực hiện xóa một lần toàn bộ table hay stored procedure một cách nhanh chóng & sạch sẽ.
 

Delete All Tables

--Delete All Keys

DECLARE @Sql NVARCHAR(500) DECLARE @Cursor CURSOR
SET @Cursor = CURSOR FAST_FORWARD FOR
SELECT DISTINCT sql = 'ALTER TABLE [' + tc2.TABLE_NAME + '] DROP [' + rc1.CONSTRAINT_NAME + ']'
FROM INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS rc1
LEFT JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc2 ON tc2.CONSTRAINT_NAME =rc1.CONSTRAINT_NAME
OPEN @Cursor FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @Sql
WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
BEGIN
Exec SP_EXECUTESQL @Sql
FETCH NEXT FROM @Cursor INTO @Sql
END
CLOSE @Cursor DEALLOCATE @Cursor
GO
EXEC sp_MSForEachTable 'DROP TABLE ?'
GO

 

Delete All Stored Procedures

declare @procName varchar(500)
declare cur cursor
  for select [name] from sys.objects where type = 'p'
open cur

fetch next from cur into @procName
   while @@fetch_status = 0
   begin
      if @procName <> 'DeleteAllProcedures'
         exec('drop procedure ' + @procName)
         fetch next from cur into @procName
   end

close cur
deallocate cur

 

Delete All Views

declare @procName varchar(500)
declare cur cursor
  for select [name] from sys.objects where type = 'v'
open cur

fetch next from cur into @procName
   while @@fetch_status = 0
   begin
         exec('drop view ' + @procName)
         fetch next from cur into @procName
   end
close cur
deallocate cur

 

Delete All Functions

declare @procName varchar(500)
declare cur cursor
  for select [name] from sys.objects where type = 'fn'
open cur

fetch next from cur into @procName
   while @@fetch_status = 0
   begin
         exec('drop function ' + @procName)
         fetch next from cur into @procName
   end

close cur
deallocate cur

 

 Chúc các bạn thành công!

Related Post


Các loại JOIN trong SQL Server
Wednesday, January 28, 2015
Mệnh đề Join trong SQL Server dùng để kết nối các bảng, view, sub query lại với nhau thông qua các foreign key hoặc các cột có giá trị tương ứng ở cả hai bảng, view hoặc các sub query.
NoSQL là gì? Tại sao cần quan tâm?
Monday, October 7, 2013
Thế hệ database kế tiếp là một thế hệ cơ sở dữ liệu non-relational (không ràng buộc), distributed (phân tán), open source, horizontal scalable (khả năng mở rộng theo chiều ngang) có thể lưu trữ, xử lý từ một lượng rất nhỏ cho tới hàng petabytes dữ liệu trong hệ thống có độ chịu tải, lỗi cao với những đòi hỏi về tài nguyên phần cứng thấp.  
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive