Sử dụng nén Gzip cho website Asp.net

bài trước, tôi đã giới thiệu về cách tối ưu hóa Html,Css & Javascript để giảm dung lượng và tăng tốc độ tải của website, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng nén Gzip hiện tại đang được áp dụng rất phổ biến và được cho là tối ưu nhất. Gzipping giảm thời gian đáp ứng các yêu cầu của client bằng cách nén các thông tin trả lời và giảm đươc 70% kích thước. Hầu hết 90% các giao tiếp trên Internet giữa các trình duyệt và máy chủ web đều sử dụng Gzip.

Đối với các website viết bằng php sử dụng Sever Apache việc áp dụng sẽ khác, ở đây ta chỉ tìm hiểu cách áp dụng gzip thế nào đối với một website Asp.net

1. Sử dụng Gzip

- Để sử dụng Gzip, trong file Global.asax chúng ta cần thêm một số đoạn mã code dưới đây:

protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
  {
    HttpApplication app = (HttpApplication)sender;
    string acceptEncoding = app.Request.Headers["Accept-Encoding"];
    System.IO.Stream prevUncompressedStream = app.Response.Filter;

    if (acceptEncoding == null || acceptEncoding.Length == 0)
      return;

    acceptEncoding = acceptEncoding.ToLower();

    if (acceptEncoding.Contains("gzip"))
    {
      // gzip
      app.Response.Filter = new System.IO.Compression.GZipStream(prevUncompressedStream,
        System.IO.Compression.CompressionMode.Compress);
      app.Response.AppendHeader("Content-Encoding",
        "gzip");
    }
    else if (acceptEncoding.Contains("deflate"))
    {
      // defalte
      app.Response.Filter = new System.IO.Compression.DeflateStream(prevUncompressedStream,
        System.IO.Compression.CompressionMode.Compress);
      app.Response.AppendHeader("Content-Encoding",
        "deflate");
    }
  }

- File Global.asax sau khi chỉnh sửa sẽ như sau

<%@ Application Language="C#" %>

<script runat="server">
  /// <summary>
  /// @description: Enable Gzip
  /// @author: thuyvk 23/20/2013
  /// </summary>
  /// <param name="sender"></param>
  /// <param name="e"></param>
  protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
  {
    HttpApplication app = (HttpApplication)sender;
    string acceptEncoding = app.Request.Headers["Accept-Encoding"];
    System.IO.Stream prevUncompressedStream = app.Response.Filter;

    if (acceptEncoding == null || acceptEncoding.Length == 0)
      return;

    acceptEncoding = acceptEncoding.ToLower();

    if (acceptEncoding.Contains("gzip"))
    {
      // gzip
      app.Response.Filter = new System.IO.Compression.GZipStream(prevUncompressedStream,
        System.IO.Compression.CompressionMode.Compress);
      app.Response.AppendHeader("Content-Encoding",
        "gzip");
    }
    else if (acceptEncoding.Contains("deflate"))
    {
      // defalte
      app.Response.Filter = new System.IO.Compression.DeflateStream(prevUncompressedStream,
        System.IO.Compression.CompressionMode.Compress);
      app.Response.AppendHeader("Content-Encoding",
        "deflate");
    }
  }
  
  void Application_Start(object sender, EventArgs e) 
  {
    // Code that runs on application startup

  }
  
  void Application_End(object sender, EventArgs e) 
  {
    // Code that runs on application shutdown

  }
    
  void Application_Error(object sender, EventArgs e) 
  { 
    // Code that runs when an unhandled error occurs

  }

  void Session_Start(object sender, EventArgs e) 
  {
    // Code that runs when a new session is started

  }

  void Session_End(object sender, EventArgs e) 
  {
    // Code that runs when a session ends. 
    // Note: The Session_End event is raised only when the sessionstate mode
    // is set to InProc in the Web.config file. If session mode is set to StateServer 
    // or SQLServer, the event is not raised.

  }
    
</script>

2. Sử dụng Gzip cách 2.

Sở dĩ tôi muốn nói thêm về một cách sử dụng nữa vì đối với phương pháp trên ở một số website có thể xẩy ra lỗi javascript, và tôi chưa tìm được biện pháp khắc phục ^.^... và đây là biện pháp tôi sử dụng để thay thế và có hiệu quả.

- Đầu tiên trong thư mục App_Code các bạn tạo thêm một class có tên GlobalGZip.cs với nội dung như sau

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.IO;
using System.IO.Compression;

/// <summary>
/// Summary description for GlobalGZip
/// </summary>
public class GlobalGZip : System.Web.HttpApplication
{
  public GlobalGZip()
  {
    InitializeComponent();
  }

  private void InitializeComponent()
  {
    this.PostReleaseRequestState += new EventHandler(Global_PostReleaseRequestState);
  }

  /// <summary>
  /// Event handler for PostReleaseRequestState
  /// </summary>
  private void Global_PostReleaseRequestState(object sender, EventArgs e)
  {
    string contentType = Response.ContentType; // Get the content type.

    // Compress only html and stylesheet documents.
    if (contentType == "text/html" || contentType == "text/css")
    {
      // Get the Accept-Encoding header value to know whether zipping is supported by the browser or not.
      string acceptEncoding = Request.Headers["Accept-Encoding"];

      if (!string.IsNullOrEmpty(acceptEncoding))
      {
        // If gzip is supported then gzip it else if deflate compression is supported then compress in that technique.
        if (acceptEncoding.Contains("gzip"))
        {
          // Compress and set Content-Encoding header for the browser to indicate that the document is zipped.
          Response.Filter = new GZipStream(Response.Filter, CompressionMode.Compress);
          Response.AppendHeader("Content-Encoding", "gzip");
        }
        else if (acceptEncoding.Contains("deflate"))
        {
          // Compress and set Content-Encoding header for the browser to indicate that the document is zipped.
          Response.Filter = new DeflateStream(Response.Filter, CompressionMode.Compress);
          Response.AppendHeader("Content-Encoding", "deflate");
        }
      }
    }
  }
}

- Tiếp theo ta chỉ cần chỉnh sửa lại một chút ở file Global.asax của chúng ta như sau, đó là Inherits lớp chúng ta mới tạo vào (Chú ý bỏ hàm Gzip trước đó chúng ta đã thêm vào ở phương pháp 1)

<%@ Application Language="C#" Inherits="GlobalGZip"%>

 

3. Kiểm tra tính năng Gzip của website

Sau khi tiến hành tích hợp tính năng Gzip vào website, chúng ta có thể sử dụng một số công cụ sau để kiểm tra

http://checkgzipcompression.com/

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Các bạn có thể download file đính kèm ở cuối bài viết để tiện tham khảo

Download Source

Related Post


Tích hợp thông tin thời tiết vào website P2
Tuesday, October 22, 2013
Như ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu được cách đọc dữ liệu thời tiết từ file xml của yahoo để xây dựng một tính năng xem thời tiết đơn giản. Ở bài này, chúng ta sẽ đi vào hoàn thiện chức năng xem thời tiết với lựa chọn cho nhiều thành phố, và hiển thị thêm hình ảnh mô tả...
Tích hợp thông tin thời tiết vào website P1
Friday, October 18, 2013
Hiện nay có khá nhiều khách hàng có nhu cầu tích hợp thông tin thời tiết, giá vàng, ngoại tệ... vào website của mình. Và để thực hiện được việc này không khó, có khá nhiều kết quả tìm kiếm đưa ra để giải quyết vấn đề này. Trước đây tôi có sử dụng qua một website khác như vnexpress nhưng được một thời gian phải lập trình lại  vì bên họ thay đổi, sau này lại chuyển qua dùng widget weather của kuma...và nhận thấy một điều mình bị phụ thuộc khá nhiều và khó tùy biến. Vấn đề ở đây là phải tìm được một nguồn cung cấp ổn định...
Search

Đăng ký nhận bài mới


Category

Blog Archive